OGLAS – izbor i imenovanje direktora

OGLAS   za izbor i imenovanje direktora Fondacije „PROLJEĆE“ Tuzla na mandat od četiri godine(2019-2023).

FONDACIJA
ZA UNAPREĐENJE OBRAZOVANJA I KULTURE
“PROLJEĆE“
TUZLA

 

                                     Na osnovu Odluke Upravnog odbora Fondacije „PROLJEĆE“ Tuzla od 22.04.2019. godine raspisuje se :

OGLAS

 za izbor i imenovanje direktora Fondacije „PROLJEĆE“ Tuzla na mandat od četiri godine(2019-2023).

Opis poslova:Direktor fondacije rukovodi fondacijom i odgovoran je za zakonitost rada i uspješno obavljanje djelatnosti Fondacije.Za svoj rad odgovara Upravnom odboru Fondacije.

I

Za direktora Fondacije može se prijaviti  bilo koja osoba koja ispunjava slijedeće uslove:

  1. Osoba mora biti punoljetna
  2. Da je državljanin Bosne i Hercegovine
  3. Da ima najmanje visoku stručnu spremu
  4. Da ima iskustva u radu u fondacijama i udruženjima najmanje 1 godinu
  5. Da ima iskustva u radu sa mladim ljudima
  6. Da prihvata ciljeve Fondacije davanjme pisane izjave
  7. Da sačini program i plan rada za mandatni period od 4 godine (2019-2023)
  8. Izjavu da će ako bude izabran za direktora navedenu funkciju obavlajti u cjelokupnom mandatnom periodu od 4 godine (2019.-2023.)

II

Potrebna dokumentacija:

 

Pismena prijava u slobodnoj formi

Izvod iz matične knjige rođenih

Uvjerenje o državljanstvu

Diploma o stečenoj stručnoj spremi

Potvrda da ima najmanje 1 godinu iskustva rada u fondacijama i udruženjima

Pisana izjava o prihvatanjima ciljeva Fondacije

Program i plan rada za mandatni period

Izjavu da neće prekidati mandat kako je opisano u članu I tačka 8.

Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

 

III

 

 

Prijava sa dokumentacijom se podnosi u pisanoj formi, potpisana od strane kandidata koji se prijavljuje za funkciju direktora Fondacije.

Uz prijavu kandidati prilažu dokaze o ispunjavanju uslova iz člana  I  ovog oglasa.

Nepotpune i neblagovremena prijave se neće razmatrati i iste će biti vraćene kandidatima.

Oglas je otvoren 23.04.2019. godine. Kandidati prijave mogu podnijeti u roku 15 dana od dana otvaranja oglasa, odnosno najksanije do 08.05.2019. do 16,00 sati.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti. Prijave se mogu predati lično na adresi: Fondacije „PROLJEĆE“ Tuzla, Rudarska 72, 75000 Tuzla ili poslati poštom.

 

III

Upravni odbor će prije donošenja odluke o izboru direktora obaviti razgovor sa kandidatima koji ispunjavaju uslove.

Odluku o izboru i imenovanju direktora na mandatni period od 4 godine (2019-2023) donijet će Upravni odbor Fondacije PROLJEĆE u roku 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava utvrđenom u tački II ovog oglasa

                    Fondacija Proljeće Tuzla

 

Pogledajte još